1. Телевизионен сателитен и FM анализатор TSFA‑3
   Анализаторът TSFA‑3 е многофункционален прибор, предназначен за прецизно измерване, анализиране и документиране на основните параметри на кабелните разпределителни системи за радио и телевизионни сигнали, на ефирните радио и телевизионни сигнали, на сателитните радио и телевизионни сигнали и на радиорелейни системи, но той с успех може да се използва и за много други приложения в областта на радиотехниката и комуникациите.
   Благодарение на гъвкавото си управление и многобройните режими на работа, голяма част от които с възможност за дефиниране от потребителя, приборът може да измерва бързо и точно различни параметри на голям брой сигнали в измерваните системи и да натрупва и анализира получените резултати. Най-често извършваните измервания могат да се дефинират като “задачи” и тяхното изпълнение да се стартира бързо и удобно с едно натискане на бутон, което освен удобството позволява приборът да се използва и от персонал без специална подготовка. Нещо повече – приборът може да извършва предварително дефинирани измервания и в автоматичен режим в зададено от потребителя време, като в необходимия момент се включва автоматично, а след извършване на зададените измервания запомня резултата и се изключва отново. Измерванията могат да се извършват и многократно през задаван от потребителя интервал от време, като резултатът от всяко от тях се запазва отделно.
   Приборът може да се захранва както от мрежата, така и от акумулатор, а освен това притежава и автономно захранване, като при отпадане на външното захранване автоматично преминава към собствено, без да се нарушава процесът на измерване, а при подаване на външно захранване, вграденият акумулатор се дозарежда автоматично, дори и приборът да е изключен. Това му осигурява висока степен на автономност и му позволява да работи продължително в най-различни условия. В режимите за специализирани измервания уредът може бързо и точно да измерва избраните от потребителя параметри на всички или на предварително селектирани телевизионни канали с честоти по стандартите OIRT, CCIR или едновременно и по двата, както и на канали с отклонения от стандартната честота и да представя резултатите както в графичен вид, така и детайлизирано в цифров вид. Измерваните параметри са ниво на носещата на изображението, отношение на нивото на носещата на изображението към нивата на носещите на основния и на стерео или двуезичния звуков съпровод, като автоматично се опознава честотата на основния звуков съпровод, оценка на честотната девиация на звуковия съпровод, отношението носеща/шум и дълбочина на модулацията. В най-често срещания случай, когато се измерват само нивата на носещите на изображенията, приборът измерва по 6 канала в секунда или с други думи дава информация за състоянието на сигналите в дадена точка на една сравнително голяма кабелна мрежа за по-малко от 10 секунди.
   В режим на измерване на радиопрограми уредът може да измерва нивата и да оценява девиациите на радиопрограми в обхватите 62.5 MHz – 75 MHz и 85 MHz –110 MHz, като измерва предварително зададени честоти, или сканира целия обхват и открива автоматично носещите.
   Обобщените резултати от измерването на всички (или само на желаните) параметри на до 128 телевизионни канала и на до 377 радиопрограми могат да се групират и да се запомнят в паметта на уреда заедно със съпровождаща информация за времето, мястото и характера на измерването. Във всеки момент резултатите от измерванията могат да бъдат изведени на екрана, или измерванията да бъдат повторени, като новите резултати се запомнят върху старите или в на ново място в паметта на прибора. В паметта му могат да се запомнят до 60 такива групи с резултати.
   Съчетанието между високи технически показатели и гъвкаво управление позволява с прибора да се извършват и измервания на широка гама от параметри на най-разнообразни сигнали.
   Приборът може да измерва върхови или средни нива на сигнали с честоти от 45 MHz до 2100 MHz в диапазона от 0 до 130 dBµV, може да измерва нивото на амплитудната им модулация или честотната им девиация. Може да се наблюдава изображението, с което е модулиран амплитудно всеки сигнал в обхвата от 45 MHz до 2100 MHz, или с което е модулиран честотно всеки сигнал в обхвата от 886 MHz до 2100 MHz. Може да се наблюдава BasеBand спектъра на тези сигнали в обхвата от 5 MHz до 10 MHz, както и спектъра на външен сигнал, подаден на SCART конектора в същия обхват. Може да се прослушва всеки сигнал, честотно модулиран със звук в обхвата от 45 MHz до 2100 MHz, като радиопрограми, звуков съпровод на телевизионни програми, мобилни комуникации и др., както и съпровождащите звукови сигнали от BasеBand спектъра. Може да се измерва девиацията на тези сигнали, и да се наблюдава в графичен вид нейната стойност. Може да се натрупва информация за върховите стойности на девиацията за продължителен период от време (до 100 часа), да се запомня тази информация и да се представя систематизирано в графичен вид като парциална или акумулирана диаграма на разпределението им. Резултатите от тези измервания могат да се запомнят в отделна част от паметта на апарата, като могат да се запомнят резултати от до 60 подобни измервания.
   Приборът може да работи в режим на спектроанализатор в произволен диапазон от обхвата 45 MHz – 2100 MHz, като честотната лента на измерителния канал може да се избира между 20 KHz, 110 KHz, 270 KHz и 1 MHz, както и да се определя автоматично в зависимост от обзора. Граничната честота на видеофилтъра може да се избира между 10 Hz, 100 Hz, 10 KHz, или видеофилтърът да се изключва. Детекторът може да се превключва в режим на максимална, минимална, или средна стойност. Резултатите от измерването на спектъра могат да се запомнят в паметта на прибора.
   Приборът може да подава към входа си постоянно напрежение за захранване на външни устройства в обхвата от 5 V до 20 V, като осигурява ток до 350 mA. Към напрежението по желание може да бъде добавяна и променливотокова съставка с честота 22 KHz и с амплитуда 0.6 V за превключване обхватите на конверторите. Токът, подаван към външното устройство се измерва и индицира, а приборът има защита от претоварване и обратно напрежение.
   Приборът може да се свързва с компютър през стандартен интерфейс RS232, като по този начин информацията от измерванията, натрупана в уреда може да бъде прехвърлена в компютъра, където да бъде съхранявана, систематизирана и анализирана. Освен това уредът може да бъде управляван от компютъра, като по този начин може да стане основен възел от автоматизирана система за контрол на параметрите на кабелни разпределителни системи, телевизионни и радио предаватели и други радиотехнически системи.

 ПАРАМЕТЪРСТОЙНОСТ

ПАРАМЕТРИ ЗА ЧЕСТОТА И ВРЕМЕ
 Честотен обхват 45 – 2100 MHz
 Разрешаваща способност 10 KHz
 Честотна лента на
 измерителния канал  (RBW)
 20 KHz , 110 KHz , 270 KHz, 1 MHz – избираема
 Гранична честота на
 видеофилтъра (VBW)
 10 Hz, 100 Hz, 10 KHz, OFF – избираема
 Обхвати при измерване на
 честотна девиация
 0 - 16 KHz  Разрешаваща способност 0.1 KHz
 0 - 160 KHz Разрешаваща способност 1.0 KHz
 Нископропускащ филтър при
 измерване на девиация
 30 Hz - 15 KHz, 30 Hz –  57 KHz – избираем
 Скорост на измерване на нивата
 в режим"спектроанализатор"
 10 – 80 bin / sec -
 Определя се автоматично в зависимост
 от RBW , VBW и типа на детектора:

 FINE MEASUREMENT – стъпка 10 KHz
 MEASUREMENT – стъпка 10 KHz – 1.0 MHz
 FAST MEASUREMENT – стъпка 10 KHz – 2.0 MHz
 Фиксирани честоти на TV канали Според честотния ред на OIRT и CCIR.
 Възможна разстройка на носещите честоти
 на изображението на телевизионните канали:
 от - 3.99 MHz  до + 4 MHz
 Скорост при измерване на носещите
 на TV и радио канали
 150 ms / канал
 Фиксирани честотни обхвати
 за радио програми
 62.5 – 75.0 MHz – OIRT
 85.0 – 110.0 MHz – CCIR
 Възможна разстройка на носещите честоти:
 от – 40 KHz до + 50 KHz
 Фиксирани честоти на
 звуковите подносещи на TV канали
 4.5 MHz, 5.5 MHz, 6.0 MHz,  6.5 MHz
 с функция за автоматично опознаване
 Фиксирани честоти на подносещите
 на втория звук на TV канали
 5.74 MHz, 6.26 MHz
 с функция за автоматично опознаване
 Честотен обхват в режим
 "Baseband спектър"
 5 MHz – 10 MHz
 Деемфазис 50 ms, 75 ms, OFF – избираем
 Време за измерване на върховата
 стойност на честотната девиация
 50 ms
 Продължителност на измерване
 на честотна девиация
 При оценяването и в телевизионния обхват:
 от 1 s до 60 s
 При свободно измерване – max 100 h
 Честота на която се измерва шума
 при измерване на C/N
 Свободно се задават до 3 бр. честоти в диапазона
 от – 8 MHz до + 8 MHz спрямо носещата
 на телевизионния канал
 Фиксирани еквивалентни
 честотни ленти на
 телевизионните канали
 при измерване на C/N
 4.5 MHz, 4.75 MHz, 5.75 MHz, 8.00 MHz – избираеми
 Автоматично измерване По зададен от потребителя алгоритъм
  - продължителност на измерването: max 99 часа
  - интервал между измерванията: max 99 часа
  - начало на измерването: max 1 г. от задаването
  - максимален брой измервания – 60

АМПЛИТУДНИ ПАРАМЕТРИ
 Диапазон на измерваните нива 0 - 130 dBµV
 Разрешаваща способност 0.1 dB
 Мерни единици dBµV, dBmV, dBmV, dBm, V, W
 Входен импеданс 75 Ω
 Диапазон на измерване на C/N за
 еквивалентна честотна лента
 5.75 MHz
 C/N > 30 dB при входно ниво по-голямо от 35 dBµV
 C/N > 50 dB при входно ниво по-голямо от 55 dBµV
 C/Nmax > 70 dB при входно ниво
 по-голямо от 85 dBµV
 Разрешаваща способност 0.1 dB
 Диапазон на измерване на AM (%) 0 – 99 %  Разрешаваща способност - 1 %
 Диапазон на задаване на
 напрежението на вътрешния източник
 към RF входа
 5 - 20 V DC  Стъпка на задаване 0.1 V
 Максимален ток подаван от вътрешния
 източник към RF входа
 350 mA
 Разрешаваща способност на
 вградения амперметър  -  1.0 mA
 Сигнал 22 KHz подаван към RF входа 0.6 Vpp
 Амплитудни детектори Детектори на средна, минимална, максимална
 и максимална стойност със запомняне
 Максимално допустимо
 външно напрежение
 подавано на RF входа
  +/- 150 V или ~ 100V / 50 Hz  ;  5 V RF

МЕХАНИЧНИ ПАРАМЕТРИ
 Габаритни размери 280 mm / 100 mm / 340 mm
 Маса 8 kg

ЗАХРАНВАНЕ
 Външно От + 11 до + 18 V, 35 W
 Максимално консумиран ток 2.2 A
 Адаптер:
 вход 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 1.5 A ;
 изход 15 V DC , 3.33 A
 Вътрешно Акумулатор 12 V / 4 Ah.
 Автономност min. 2.0 – 3.5 h
 в зависимост от избрания режим
 Време за преминаване в чакащ режим 5 – 255 s – програмируемо с възможност
за изключване на режима
 Време за автоматично изключване 5 – 255 min. – програмируемо с възможност
за изключване на режима

ПАМЕТ
 Групи телевизионни и радио програми 60 бр. (x 128 ТВ канала + 377 бр. радио програми)
 Резултати при измерване на девиация 60 бр.
 Резултати при измерване в
 режим на спектроанализатор
 1 бр.
 Максимален брой дефинирани задачи 8 бр.

ИНТЕРФЕЙС
 Входно изходни AV сигнали SCART съединител 21 pin
 Сериен интерфейс RS-232C, 9 pin; 300 – 115200 bps
 – автоматично опознаване
 RF вход BNC 75 Ω
 Съединител за външно захранване JAC 2.1 / 5.5 mm, Male

ИНДИКАЦИЯ
 Монитор 5", color (TFT)

Цена: 2700 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени