2. Генератор на ЛОГО знаци GLZ
   Генераторът на лого знак GLZ е предназначен да добавя цветни графики и спомагателни изображения към стандартен видеосигнал по система PAL. Той може да възпроизвежда до 4096 цвята, като изображенията на знаците могат да са плътни, “пробити” или полупрозрачни.
   Генераторът на лого знак може да генерира едновременно до три знака. Всеки от тях може да се избира от предварително подготвена група включваща до четири знака. Така операторът може да показва едновремено до три от дванадесет избрани предварително знака. Всеки от знаците във всяка от групите може да се различава както по изображение, така и по положение на екрана или по начин на изобразяване (мигащо или немигащо). Като пример едната група може да включва основното изображение на различни позиции, другата група може да съдържа надписи "НА ЖИВО", "ЗАПИС", "ПОВТОРЕНИЕ" и "ПРЕМИЕРА", а третата група може да съдържа знаците за характера на програмата и аудиторията за която тя е предназначена (зелен кръг, жълт триъгълник и червен квадрат) а като четвърти знак - изображение за обозначаване на детските предавания. Вмъкването на лого знаците се управлява от оператора чрез изнесен пулт, свързан с Генератора на лого знак чрез стандартен четирижилен телефонен кабел със съединители тип RJ11 (4/6), който се монтира на удобно за оператора място и може да се удължава до 200 m. На изнесения пулт за управление има три бутона - по един за всяка група от знаци. Знаците от всяка група се превключват бързо и удобно чрез толкова на брой кратки натискания на съответния на групата бутон, колкото е поредния номер на знака в групата. Изключването става чрез задържане на съответния бутон натиснат за повече от 0.7 секунди. Възможно е да се натискат по няколко бутона едновременно. Например натискането на трите бутона едновременно и задържането им натиснати за повече от 0.7 секунди изключва всички знаци.
   В паметта на Генератора на лого знак могат да бъдат записани и повече от дванадесет различни изображения. Всяко от тях може да бъде избрано на всяка позиция във всяка от групите, като едно и също изображение може да се избира на няколко места в една и съща или в няколко групи.
   Текущите параметри на изобразяване на лого знаците се задават от потребителя. Тези параметри са хоризонталната и вертикалната позиция на всеки от лого знаците, изображенията, които са избрани във всяка от групите и времената за включено и изключено състояние, когато е избран "мигащ" лого знак. Зададените параметри се запомнят в паметта на Генератора на лого знак и се установяват автоматично при всяко включване, докато не бъдат установени нови параметри.
   Генераторът на лого знак се включва на подходящо място по пътя на видеосигнала. Той е оформен като самостоятелно устройство. Има един вход на който се подава стандартен видеосигнал и два изхода на които е изведен видеосигналът с добавен лого знак. Стандартните входно-изходни параметри на Генератора го правят напълно съвместим с останалите устройства във всяко телевизионно студио. Двата видеоизхода са равностойни и независими, като вторият видеоизход може да се използва за подаване на сигнал към релейна станция, видеомагнетофон, монитор или за други приложения. Видеовходът и двата видеоизхода са изведени на съединители тип RCA. Генераторът се захранва с AC-AC адаптер с изходно напрежение 10 V и консумира по-малко от 6 VA.
Цена: 358 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени