3. Цифров аудио демодулатор DAD
   Цифровият аудио демодулатор DAD се поставя в крайните точки на радиорелейното трасе.
   Демодулаторът DAD демодулира постъпващия на входа му IF сигнал, модулиран в друго съоръжение от серията (модулатор DAM, или ретранслатор DAR-M или DAR-D), като разделя съдържащите се в него аудио сигнали и данни и ги подава към други съоръжения в цифров или аналогов вид.
   Демодулаторът DAD в стандартно изпълнение има балансиран аналогов стерео изход, на който се получава аналогов стерео сигнал с ниво 0 dBu и възможност за общо или разделно регулиране на аудио каналите от +12 до –50 dB или изключване, цифров изход SPDIF, оптичен аудио изход, изход AES/EBU и изход RS232 за допълнителни данни. Демодулаторът има и цифров вход SPDIF, на който може да бъде подаден сигнал от други локални устройства. По заявка може да бъде добавен още и оптичен аудио вход. Ако кутията се изпълни с двойна височина, могат да бъдат добавени и аналогови входове, както и цифров вход AES/EBU. На вход IF се подава модулиран сигнал в обхвата от 900 до 2100 MHz, постъпващ от приемния конвертор.
Освен за RDS информация, допълнителният канал за данни може да се използва и за друг тип цифрова информация със скорост до 28800 bps.
   Демодулаторът DAD може да подава през IF входа си захранващо напрежение 14 или 18 V към приемния конвертор, като осигурява ток до 300 mA. Към конвертора могат да се подават и 22 KHz за превключване на обхватите. Захранването за конвертора е със защита от претоварване и индикация при прекъсване на веригата, или късо съединение.
   Демодулаторът DAD предупреждава със звуков и светлинен сигнал при отпадане или значително влошаване на качеството на входния IF сигнал или на входния SPDIF сигнал, или при претоварване в захранването на приемния конвертор. При това на дисплея се изписва мигайки причината, предизвикала алармата.
Цена: 1150 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени